Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Cyfrifon

Taliadau i Aelodau Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr ar gyfer 2017/18

Enw’r cynghorydd

Taliadau at gostau a gafodd eu gwario ar ffôn, band eang ayyb.

(uchafswm o £150 yr aelod)

Taliadau Cyfrifoldeb

(hyd at £500 i uchafswm o pum aelod)

Lwfans Dinesig y Faer / Cadeirydd a Dirprwy Faer / Gadeirydd

Lwfans Colled Ariannol

Costau teithio a chynhaliaeth

Lwfans Gofal

(hyd at uchafswm o £403 ar gael i bob aelod bob mis)

Arall

Cyfanswm

Dd/g | N/A

£0

£0

£0

£0

£0

£0

£0

£0

Cyfanswm | Total

£0

£0

£0

£0

£0

£0

£0

£0

Yn unol ag Adran 151 Mesur Llywodraeth Leol 2011, mae’n rhaid i Gynghorau Chymuned a Thref gyhoeddi o fewn ardal ei hawdurdod y gydnabyddiaeth ariannol sydd wedi’i derbyn gan eu haelodau. Danfonnir y wybodaeth hon at Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol erbyn 30ain Medi bob blwyddyn.