Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Cynllun Cyhoeddi Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Mae’r cynllun cyhoeddi hwn yn rhwymo’r Cyngor i ofalu bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’i weithgareddau busnes arferol. Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn perthyn i’r dosbarthiadau o wybodaeth a grybwyllir isod, lle bo’r wybodaeth hon yn cael ei chadw gan y Cyngor. Rhoddir cymorth pellach o ran y diffiniadau o’r dosbarthiadau hyn mewn llawlyfrau penodol i sector a gyhoeddir gan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae’r cynllun yn rhwymo’r Cyngor:

 • I gyhoeddi neu wneud ar gael mewn modd arall fel rhan o’i waith arferol wybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth amgylcheddol, a gedwir gan y Cyngor ac sydd yn perthyn i’r dosbarthiadau isod. 
 • I enwi’r wybodaeth a gedwir gan y Cyngor ac sydd yn perthyn i’r dosbarthiadau isod.
 • I gyhoeddi neu wneud ar gael mewn modd arall fel rhan o’i waith arferol wybodaeth yn unol â’r datganiadau a gynhwysir yn y cynllun hwn.
 • I gynhyrchu a chyhoeddi’r dulliau a ddefnyddir i ofalu bod y wybodaeth benodol ar gael fel mater o drefn fel bod modd i’r cyhoedd ei hadnabod a’i chyrraedd yn hawdd.
 • I adolygu a diweddaru’n rheolaidd y wybodaeth mae’r Cyngor yn trefnu ei bod ar gael dan y cynllun hwn.
 • I gynhyrchu rhestr o bob ffi a godir i gael mynediad i’r wybodaeth y trefnir ei bod ar gael. 
 • I drefnu bod y cynllun cyhoeddi ar gael i’r cyhoedd.  

Dosbarthiadau o Wybodaeth

Pwy ydym ni a beth a wnawn.
Gwybodaeth drefniadol, lleoliadau a chytundebau, rheolaeth gyfansoddiadol a chyfreithiol.

Beth a wariwn a sut y gwariwn ef.
Gwybodaeth ariannol yn ymwneud ag incwm a gwariant amcanol a go iawn, tendro, caffael a chytundebau.

Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym yn perfformio.
Gwybodaeth am strategaethau a pherfformiad, cynlluniau, asesiadau, arolygon ac adolygiadau.

Sut y gwnawn benderfyniadau.
Cynigion polisi a phenderfyniadau. Prosesau’n ymwneud â gwneud penderfyniadau, meini prawf a gweithdrefnau mewnol, ymgynghoriadau.

Ein polisïau a’n gweithdrefnau.
Protocolau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau a’n cyfrifoldebau.

Rhestrau a Chofrestrau.
Gwybodaeth a gedwir mewn cofrestrau a fynnir gan y gyfraith a rhestrau eraill yn ymwneud â swyddogaethau’r awdurdod.  

Y Gwasanaethau a Gynigiwn.
Cyngor a chanllawiau, llyfrynnau a thaflenni, gweithrediadau a datganiadau i’r wasg. Disgrifiad o’r gwasanaethau a gynigir.

Ni fydd y dosbarthiadau gwybodaeth yn gyffredinol yn cynnwys:

 • Gwybodaeth y rhwystrir ei datgelu gan y gyfraith neu sydd wedi’i heithrio dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, neu a ystyrir yn briodol fel arall ei bod wedi’i diogelu rhag gael ei datgelu.
 • Gwybodaeth ar ffurf drafft.
 • Gwybodaeth nad yw bellach ar gael yn hawdd oherwydd ei bod mewn ffeiliau a storiwyd mewn archif, neu sydd yn anodd ei chyrraedd am resymau tebyg.

Y dull a ddefnyddir i beri bod y wybodaeth a gyhoeddir dan y cynllun hwn ar gael

Bydd y Cyngor yn nodi’n glir i’r cyhoedd pa wybodaeth a gynhwysir yn y cynllun hwn a sut y gellir ei chael.

Pan fo o fewn gallu’r Cyngor, darperir y wybodaeth ar wefan. Pan fo’n anymarferol i drefnu bod gwybodaeth ar gael ar wefan neu pan na fo unigolyn yn dymuno cyrraedd y wybodaeth ar y wefan, bydd y Cyngor yn nodi sut y gellir cael gwybodaeth drwy ddull arall ac yn ei darparu drwy’r dull hwnnw.

Mewn amgylchiadau eithriadol mae’n bosibl na fydd modd cael gwybodaeth ond drwy ei gweld yn bersonol. Pan nodir y dull hwn, darperir manylion cysylltu. Trefnir apwyntment i weld y wybodaeth o fewn cyfnod rhesymol.

Darperir gwybodaeth yn yr iaith y cedwir hi ynddi neu mewn unrhyw iaith arall y mae’n gyfreithiol ofynnol ei chael. Pa fo gofyn i’r Cyngor gyfieithu gwybodaeth yn ôl y gyfraith, bydd yn gwneud hynny.

Ufuddheir i rwymedigaethau dan ddeddfau anabledd neu wahaniaethu ac unrhyw ddeddfau eraill i ddarparu gwybodaeth ar ffurfiau ac mewn fformatau eraill pan ddarperir gwybodaeth yn unol â’r cynllun hwn.

Taliadau y gellir eu codi am wybodaeth a gyhoeddir dan y cynllun hwn

Pwrpas y cynllun hwn yw peri bod cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl ar gael yn hawdd i’r cyhoedd gyda chyn lleied o anghyfleustra a chost ag sy’n bosibl. Bydd y taliadau a godir gan y Cyngor am ddeunydd a gyhoeddir fel mater o drefn yn cael eu cyfiawnhau a byddant yn dryloyw ac mor isel ag sy’n bosibl.

Darperir deunydd a gyhoeddir ac a gyrhaeddir ar wefan yn ddi-dâl.

Gellir codi tâl am wybodaeth sydd yn atebol i system daliadau a bennir gan y Senedd.

Gellir codi tâl am alldaliadau go iawn a gyfyd fel:

 • llungopïo
 • postio a phecynnu 
 • y costau a gyfyd yn uniongyrchol o ganlyniad i weld gwybodaeth

Gellir codi taliadau hefyd am wybodaeth a ddarperir dan y cynllun hwn lle awdurdodir hwy yn gyfreithiol, lle gellir eu cyfiawnhau dan bob amgylchiadau, gan gynnwys egwyddorion cyffredinol yr hawl i gael mynediad i wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus, a lle maent yn unol â rhestr neu restrau cyhoeddedig o ffioedd sydd ar gael yn hawdd i’r cyhoedd.

Os codir tâl, rhoddir cadarnhad o’r taliad dyledus cyn darparu’r wybodaeth. Gellir gofyn am y tâl cyn darparu’r wybodaeth.

Ceisiadau Ysgrifenedig

Gellir gwneud cais ysgrifenedig am wybodaeth a gedwir gan y Cyngor ac sydd heb ei chyhoeddi dan y cynllun hwn, ac ystyrir ei darparu yn unol â darpariaethau’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Yr wybodaeth sydd ar gael gan Gyngor Cymuned Ceulanamaesmawr o dan y cynllun cyhoeddi

Yr wybodaeth sydd i’w chyhoeddi

Sut i gael yr wybodaeth

Cost

Dosbarth 1 - Pwy ydyn ni a beth yw’n gwaith ni
(Gwybodaeth am y sefydliad, y strwythurau, y lleoliadau a’r cysylltiadau)
Yr wybodaeth gyfredol yn unig fydd hyn
D.S. Dylai’r cynghorau fod yn cyhoeddi cymaint o wybodaeth â phosibl eisoes am sut i gysylltu â nhw.

   

Pwy yw pwy ar y Cyngor a’i Bwyllgorau

Copi caled (neu e-bost) o restr Cynghorwyr ac aelodau Is-bwyllgorau drwy law’r Clerc

10c/dalen + Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Manylion cysylltu’r Clerc ac aelodau’r Cyngor (sef enwau i gysylltu â nhw os oes modd ynghyd â rhif ffôn a chyfeiriad e-bost (os ydyn nhw’n cael eu defnyddio))

Copi caled (neu e-bost) o fanylion cysylltu aelodau’r Cyngor drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Lleoliad prif swyddfa’r Cyngor a manylion hygyrchedd

Clerc: Lowri Jones
01970 832403 (j.lowri@yahoo.co,.uk) Frongoch View, Tre’r Ddol, Machynlleth, Powys SY20 8PN

 

Dosbarth 2 – Faint rydyn ni’n ei wario a sut
(Gwybodaeth ariannol ynghylch yr incwm a’r gwariant a ragwelir a’r incwm a’r gwariant gwirioneddol, caffael, contractau ac archwiliadau ariannol)

Y flwyddyn ariannol gyfredol a’r un flaenorol o leiaf

   

Ffurflen ac adroddiad blynyddol yr archwilydd

Ei harddangos ar hysbysfwrdd y Cyngor am gyfnod o 3 wythnos. Hefyd gellir cael copi caled (neu e-bost) drwy gysylltu gyda’r Clerc

20c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

Y gyllideb derfynol

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Y praesept

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Grantiau a roddwyd ac a gafwyd

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Rhestr o’r contractau cyfredol sydd wedi’u rhoi a gwerth y contract

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Dosbarth 3 – Beth yw’n blaenoriaethau a sut rydyn ni’n dod ymlaen

(Strategaethau a chynlluniau, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, arolygiadau ac adolygiadau)

   

Dosbarth 4 – Sut rydyn ni’n gwneud penderfyniadau

(Prosesau penderfynu a chofnodi penderfyniadau)

Blwyddyn gyfredol a blwyddyn flaenorol y Cyngor o leiaf

   

Amserlen cyfarfodydd (cyfarfodydd y Cyngor, unrhyw bwyllgorau/is-bwyllgorau a chyfarfodydd cymunedol)

Hysbysfwrdd . Hefyd copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Agendâu cyfarfodydd (fel uchod)

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Cofnodion cyfarfodydd (fel uchod) – D.S. Fydd hyn ddim yn cynnwys gwybodaeth y mae’n briodol barnu ei bod yn breifat i’r cyfarfod.

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Adroddiadau a gyflwynwyd i gyfarfodydd y cyngor - D.S. Fydd hyn ddim yn cynnwys gwybodaeth y mae’n briodol barnu ei bod yn breifat i’r cyfarfod.

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Ymatebion i bapurau ymgynghori

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Ymatebion i geisiadau cynllunio

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Dosbarth 5 – Ein polisïau a’n gweithdrefnau

(Y protocolau, y polisïau a’r gweithdrefnau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflwyno gwasanaethau a gwireddu cyfrifoldebau)

Yr wybodaeth gyfredol yn unig

   

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cynnal busnes y cyngor:
Rheolau Sefydlog ar y gweithdrefnau
Cylchoedd gorchwyl pwyllgorau ac is-bwyllgorau
Awdurdod dirprwyedig ar gyfer swyddogion
Cd Ymddygiad

Copϊau caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

Y polisi ar ddiogelwch gwybodaeth

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Polisïau rheoli cofnodion (cadw, dinistrio ac archifo cofnodion)

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

 

Polisïau diogelu data

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Rhestr o ffioedd (am gyhoeddi gwybodaeth)

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

Dim Tâl

Dosbarth 6 – Rhestrau a Chofrestrau
Y rhestrau a’r cofrestrau sy’n cael eu cadw ar hyn o bryd yn unig

   

Unrhyw restr neu gofrestr sydd ar gael yn gyhoeddus (os oes rhai yn cael eu cadw, dylid rhoi cyhoeddusrwydd i’r ffaith; ran amlaf, bydd y darpariaethau cyfredol ynglyn â’u gweld yn ddigonol)

   

Cofrestr o Asedau

Copi caled (neu e-bost) drwy law’r Clerc

10c/dalen+ Post 2ail Ddosbarth

e-bost: Dim tâl

Cofrestr o fuddiannau’r aelodau

Gellir archwilio Cofrestr o Fuddiannau’r Aelodau drwy drefniant gyda’r Clerc

Dim Tâl

Cofrestr o roddion a lletygarwch

Gellir archwilio Cofrestr o Roddion a Lletygarwch drwy drefniant gyda’r Clerc

Dim Tâl

Dosbarth 7 - Y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig
(Gwybodaeth am y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig, gan gynnwys taflenni, canllawiau a chylchlythyrau a gynhyrchwyd i’r cyhoedd ac i fusnesau)

   

Mynwentydd a mynwentydd eglwysi sydd wedi’u cau

Gellir holi am fanylion drwy gysylltu gyda’r Clerc

Dim Tâl

Parciau, caeau chwarae a chyfleusterau hamdden

Gellir holi’r Clerc am wybodaeth

Dim Tâl

Seddau, biniau sbwriel, clociau, cofebau a goleuadau

Gellir holi’r Clerc am wybodaeth

Dim Tâl

Cysgodfannau bysiau

Gellir holi’r Clerc am wybodaeth

Dim Tâl

Crynodeb o’r gwasanaethau y mae gan y cyngor hawl i godi ffi amdanyn nhw, ynghyd â’r ffioedd (er enghraifft ffioedd claddu)

Gellir holi am gopi caled o’r costau cyfredol drwy gysylltu gyda’r Clerc

Dim Tâl

Manylion cysylltu: Clerc: Lowri Jones, Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr, Frongoch View, Tre’r Ddol, Machynlleth, Powys SY20 8PN. 01970 832 403 j.lowri@yahoo.co.uk

Rhestr Ffioedd:

MATH O FFI

DISGRIFIAD

SAIL Y FFI

Ffi i dalu treuliau

Llungopïo @ 10c y ddalen (du a gwyn)

Y gost wirioneddol

 

Llungopïo @ 20c y ddalen (lliw)

Y gost wirioneddol

 

Postio

Cost wirioneddol ail ddosbarth safonol y Post Brenhinol


D.S. Lle bo’n ymarferol anfonir gwybodaeth ar ffurf ddigidol trwy neges e-bost. Ni chodir tâl am negeseuon e-bost.