Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

Y Cyngor

Gwaith y Cyngor

Mae Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr – sy’n cynnwys 11 o Gynghorwyr – yn gwasanaethu trigolion y gymuned gyfan, gan gynnwys pentrefi Tal-y-bont a Bont-goch. Er bod Ceulanamaesmawr hefyd yn enw ar Ward Cyngor Sir Ceredigion, mae’r cynghorydd sir yn cynrychioli dwy gymuned arall yn ogystal, sef Llangynfelyn ac Ysgubor y Coed.  

Fel pob cyngor lleol arall, mae Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr yn gweithredu trwy nifer o bwyllgorau ac is-bwyllgorau. Mae’r Cyngor llawn yn cyfarfod 10 gwaith y flwyddyn, a hynny fel arfer ar nos Lun olaf y mis – ac eithrio misoedd Awst a Rhagfyr – pryd y trafodir y rhan fwyaf o fusnes y Cyngor. Hysbysebir y cyfarfodydd hyn ymlaen llaw, ac mae croeso i’r cyhoedd fod yn bresennol. Cynhelir pob cyfarfod yn un o ystafelloedd Neuadd Goffa Tal-y-bont.

Ariennir y Cyngor drwy’r Treth Cyngor ond, yn wahanol i’r Cyngor Sir, ni dderbynnir unrhyw Grant o’r Llywodraeth. Mae’r Cyngor yn cyflogi un swyddog rhan-amser, sef y Clerc.

Mae’r Cyngor Cymuned yn darparu a chynnal cyfarpar chwarae yn y Cae Bach, ac yn cynnal a chadw’r Patshyn Glas a maes chwarae Maes-y-deri. Mae’n gyfrifol hefyd am reoli mynwent gyhoeddus Tal-y-bont, gan gynnwys y gwaith o gynnal a chadw’r fynwent. Y Cyngor hefyd sy’n darparu a chynnal meinciau cyhoeddus a hysbysfyrddau cyhoeddus yr ardal.

Mae’r  Cyngor  Cymuned  yn awyddus iawn i wella ansawdd bywyd y gymuned, yn ogystal â  hybu gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol, a diogelu ei natur wledig a’i Chymreictod.  Yn ymarferol,  mae’r Cyngor yn cynnig cefnogaeth ariannol i nifer o gymdeithasau a sefydliadau lleol sy’n hybu bywyd cymdeithasol, iaith a diwylliant yr ardal.

Mae’r Cyngor hefyd yn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng trigolion yr ardal a’r Cyngor Sir trwy dynnu sylw at faterion sy’n rhan o ddyletswyddau’r Cyngor hwnnw – megis cyflwr y ffyrdd, llwybrau troed a goleuadau stryd. Mae’r Cyngor Cymuned yn rhan o’r broses ymgynghori ar bob cais cynllunio, a bydd yn datgan barn ar gynlluniau datblygu lleol.

Bydd y Cyngor hefyd yn ymateb ar ran trigolion y gymuned i ddogfennau ymgynghorol ar strategaethau a pholisïau sefydliadau cyhoeddus, megis Cyngor Sir Ceredigion, Llywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Chomisiynydd Plismona a Throsedd Dyfed-Powys.