Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

News Items > Materion o Ddiddordeb - Cyfarfod 28 Mawrth, 2018

Materion o Ddiddordeb - Cyfarfod 28 Mawrth, 2018

1. Swydd y Clerc

Cytunwyd i hysbysebu swydd y Clerc am y trydydd tro. Y dyddiad cau newydd yw 27 Ebrill, 2018. Os oes gan unrhyw un diddordeb, dylid cysylltu â’r Clerc presennol, Lowri Jones: cyngorcam@gmail.com. Gellir cael sgwrs anffurfiol dros y ffôn ar 07886 367027.

2. Gosod Arwydd Ffordd “Plant yn Chwarae”, Bont-goch

Adroddodd y Cynghorydd Emyr Davies fod yr arwydd bellach yn ei le – er iddo gael ei osod y ffordd anghywir. Diolch i Emyr a’i sbaner, mae’r arwydd yn gwynebu’r ffordd gywir erbyn hyn.

3. Mannau Pasio, ffyrdd Bont-goch

Adroddodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn y newyddion da ei bod wedi derbyn ymateb wrth Phil Jones, Rheolwr Gwasanaeth Cynnal a Chadw Priffyrdd Cyngor Sir Ceredigion. Cadarnhaodd Phil fod y Cyngor Sir am ddarparu tair man pasio ar hyd yr adran dan sylw (ffordd C1019 o riw Cwmere i Bont-goch). Nododd y bydd y gwaith yn golygu cau ffordd lawn am gyfnod y gwaith, ac amcangyfrifir y cymerith 3 wythnos i’w gwblhau. Esboniodd mai’r bwriad yw cyflawni'r gwaith yn ystod rhaglen waith 2018-19.

4. Cyflymder Traffig – A487

Cytunwyd i ysgrifennu at Go Wales a Chomisiynydd yr Heddlu, Dafydd Llwyd, ynglyn â chyflymder peryglus y ffordd. Yn ogystal, cytunwyd i ysgrifennu at adran Addysg, Cyngor Sir Ceredigion, i ofyn iddynt gynnal asesiad risg o’r ffordd i ysgol Tal-y-bont, gan dynnu sylw at y ffordd fawr.

5. Dewis Cymru – Cais i Bawb Lenwi Blychau ar y Map

Derbyniwyd hysbys wrth Dewis Cymru ei bod am annog pobl i gofnodi eu clybiau, cymdeithasau, grwpiau lleol ayb ar ei map rhyngweithiol ar lein. Ei nod yw mapio ‘adnoddau’ lleol sy’n hyrwyddo lles – gan gynnwys lles cymdeithasol. Mae modd chwilio’r mapiau yma, a chanfod cyfleodd lleol i gymdeithasu (a mwy). I gofrestru neu chwilio adnodd, ewch i www.dewis.cymru. Dim ond 2 adnodd sydd wedi’u cofrestru hyd yn hyn yn yr ardal.