Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

News Items > Cymorthdaliadau’r Cyngor i Gymdeithasau a Mudiadau

Cymorthdaliadau’r Cyngor i Gymdeithasau a Mudiadau

Yng nghyfarfod mis Ionawr o’r Cyngor cytunwyd i rannu £3,150 rhwng nifer o gymdeithasau a sefydliadau lleol i’w galluogi i gynnal amryw o weithgareddau y credir y byddant o fudd i drigolion y gymuned.  Dyma restr lawn o’r mudiadau a’r cymdeithasau hynny:  Neuadd Goffa, Cylch Meithrin, Maes Chwarae’r Odyn Galch, Papur Pawb, Clwb Pêl-droed Hyn, Clwb Pysgota, Sefydliad y Merched, Pêl-droed Ieuenctid, Clwb Ffermwyr Ifanc a Ffrindiau Cartref Tregerddan.