Header Image for Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr

News Items > Balchder Pentrefi

Balchder Pentrefi

Yn ystod y flwyddyn 2013-14 cwblhawyd nifer o welliannau i’r ardal gan Gyngor Cymuned Ceulanamaesmawr o dan gynllun Balchder Pentrefi Cyngor Sir Ceredigion diolch i gefnogaeth ariannol Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig y Gymuned Ewropeaidd, cymynrodd hael y diweddar Dr Iestyn Watkin, Aberystwyth a gwaith gwrifoddol y Cynghorwyr. Gosodwyd pum mainc gyhoeddus ar y Patshyn Glas (gan gynnwys yr un tu fewn i’r gysgodfan bysiau), codwyd hysbysfwrdd newydd o flaen y Neuadd Goffa a chysgodfan bws newydd ger Maes y deri. Rhoddwyd croeso brwd gan y trigolion i’r gwelliannau hyn.